Pascual Chávez V.

07.01.2013 komentáre

ACG 405 - “Nástupca dona Bosca: syn, učeník, apoštol.” ĽUDSKÝ A DUCHOVNÝ PROFIL BLAHOSLAVENÉHO MICHALA RUU

Pascual Chávez V. 29.08.2010

Pri príležitosti stého výročia jeho smrti. Don Rua “don Boscov najvernejší, Don Rua “živá regula”, Rua: Don vernosť zasvätenému životu “na celý život”, Don Rua: “evanjelizátor mladých”

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 404 - POVOLAL K SEBE TÝCH, KTORÝCH SÁM CHCEL, A ONI PRIŠLI K NEMU

Pascual Chávez V. 30.08.2010

Pri príležitosti 150. výročia založenia saleziánskej kongregácie. Gesto veľkého významu, Zakladateľ don Bosco pre mladých a s mladými, Zasvätení Bohu v mladých, Naše stanovy, cesta vernosti, Don Bosco, zakladateľ „širokého hnutia osôb.

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 407 Saleziánska pastorácia mládeže

Pascual Chávez V. 18.03.2011

List hlavného predstaveného z apríla 2010 má túto štruktúru: 1. VÝVOJ SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE PO II. VATIKÁNSKOM KONCILE 2. SÚČASNÁ SITUÁCIA 3. SEKTORY SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE 4. PERSPEKTÍVY SALEZIÁNSKEJ PASTORÁCIE MLÁDEŽE

stiahnúť: PDF Viac info...

Heslo na rok 2011: Poďte a uvidíte.

Pascual Chávez V. 18.03.2011

Evanjelizácia a povolanie sú dva neoddeliteľné prvky, ba čo viac, ak evanjelizácia vzbudzuje povolania, ak podporuje vyzrievanie života podľa evanjelia, ak evanjelizovaných prenikne natoľko, že sa sami stanú učeníkmi a apoštolmi, vtedy sú tieto…

stiahnúť: PDF Viac info...

ACG 408 Sme povolaní byť navždy zjednotení s Ježišom, aby sme mali život

Pascual Chávez V. 03.04.2011

List hlavného predstaveného z augusta 2010 má túto štruktúru: 1. Hrôza pedofílie 2. Niekoľko údajov 3. Vo svetle evanjelia 4. Čo máme robiť bratia? 5. Podľa príkladu dona Ruu 6. Záver

stiahnúť: PDF Viac info...

ACG 379 DRAHÍ SALEZIÁNI, BUĎTE SVÄTÍ!

Pascual Chávez V. 02.06.2011

List hlavného predstaveného z októbra 2002 má túto štruktúru: Súhrn šťastných okolností Svätosť, trvalé dedičstvo našej saleziánskej rodiny Svätosť – ponuka saleziánskej výchovy Svätosť prekvitá v komunite

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 382 TY SI MÔJ PÁN. PRE MŇA NIET ŠŤASTIA BEZ TEBA.

Pascual Chávez V. 18.04.2011

List hlavného predstaveného z júna 2003 má túto štruktúru: „Vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás všetkých“ (Rim 1, 8) „Sľúbil som Bohu, že až do posledného dychu…“ (MB XVIII, 258) Súčasné ťažkosti zasväteného života Vonkajšia kríza Vnútorná kríza …

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 384 A za koho ma pokladáte vy?“ (Mk 8, 28) Kontemplovať Krista očami dona Bosca

Pascual Chávez V. 18.04.2011

List hlavného predstaveného z decembra 2003 má túto štruktúru: Kontemplovať Ježiša Krista očami saleziána Ježiš Kristus v živote dona Bosca Ježiš Kristus ako „Otcov Apoštol a Dobrý Pastier“ Ježiš Kristus – „naše Živé Pravidlo“ NIEKOĽKO KRITÉRIÍ…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 391 Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“

Pascual Chávez V. 18.04.2011

List hlavného predstaveného zo septembra 2005 má túto štruktúru: Predstavenie regiónu Južný cíp Ameriky Súčasná kultúrna, sociálna a náboženská situácia Počiatky saleziánskeho diela Prítomnosť

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 393 Vy, čo hľadáte Pána: pozrite na skalu, z ktorej ste vytesaní.

Pascual Chávez V. 18.04.2011

List hlavného predstaveného z marca 2006 má túto štruktúru: Predstavenie regiónu Interamerika (Severná a Stredná Amerika) Štruktúra a dejiny regiónu Spoločensko-kultúrna situácia Prítomnosť saleziánov Výzvy a výhľady do budúcnosti

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 394 DA MIHI ANIMAS, COETERA TOLLE, Identita charizmy a apoštolské nadšenie

Pascual Chávez V. 18.04.2011

List hlavného predstaveného z júna 2006 má túto štruktúru: Zvolanie 26. generálnej kapituly Kontext 26. generálnej kapituly Téma 26. generálnej kapituly Modlitba za 26. generálnu kapitulu – modlitba k donovi Boscovi

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 395 Očakávali sme ťa, toľko sme ťa očakávali, a konečne si tu, si medzi nami a už nám neujdeš (MB XVIII,72)

Pascual Chávez V. 18.04.2011

List hlavného predstaveného zo septembra 2006 má túto štruktúru: Prezentácia regiónu južná Ázia 1. Splnenie veľkého sna 2. Región Južná Ázia. Politická, sociálna a náboženská situácia 3. Dejiny saleziánskej prítomnosti v regióne 4. Súčasná…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

S donom Boscom a s mladými

Pascual Chávez V. 02.06.2011

Konferencia hlavného predstaveného a saleziánskej rodine pri príležitosti vyvrcholenia osláv 150 výročia založenia našej Saleziánskej spoločnosti. V druhej časti dokuemntu je priložený rozhovor Magdiho Cristiana Allama s Don Pascualom Chávezom…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 366 Láska bez hraníc k Bohu a k mladým (1)

Pascual Chávez V. 08.06.2011

List hlavného predstaveného z januára 1999 má túto štruktúru: 1. Čistota pre Kráľovstvo. (To, čo sme sľúbili; Kultúrne ovzdušie; Inšpirujúca istota: láska, ktorá ohlasuje Vzkrieseného a očakáva ho.) 2. Čistota a saleziánska charizma. (V brázde…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 390 S odvahou dona Bosca k novým obzorom spoločenskej komunikácie

Pascual Chávez V. 08.06.2011

Pohľad do histórie, výzvy a smernice pre činnosť + Obežník pre saleziánov o šírení dobrých kníh z 18. 3. 1885

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 398 Sláviť Eucharistiu a stávať sa Eucharistiou

Pascual Chávez V. 08.06.2011

Naše slávenie Eucharistie, Spomienka na skúsenosť učeníkov, „Stávať sa Eucharistiou“ dnes

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Omladiť tvár Cirkvi, ktorá je Matkou našej viery

Pascual Chávez V. 08.06.2011

Heslo na rok 2005: Omladiť Cirkev: dar a úloha, Svedectvo, vzor, ikona, Cirkev, svetlo národov, tajomstvo a sviatosť spásy,Cirkev, solidárna s radosťami a nádejami ľudstva, Pre mladú tvár Cirkvi, Zmysel pre Cirkev u don Bosca a v saleziánskej…

stiahnúť: PDF Viac info...

Seminár Európa – misijné územie

Pascual Chávez V. 08.06.2011

Európsky seminár saleziánskych provincií. Dokument obsahuje štyri texty: List hlavného predstaveného informujúci o seminári, úvodnú prednášku hlavného predstaveného, záverečný dokument seminára a homíliu dona Chaveza pri záverečnom slávení…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Projekt Európa

Pascual Chávez V. 08.06.2011

Na obnovenie saleziánskej prítomnosti v Európe, 1.časťVýsledky prieskumu, Vnímanie Projektu Európa , Úlohy na oživenie svedectva a poslania v Európe, Priority, Formy spolupráce na úrovni európskej a svetovej, Zodpovední, koordinácia a overovanie

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 397 „VY JSTE SŮL ZEMĚ … VY JSTE SVĚTLO SVĚTA…“

Pascual Chávez V. 08.06.2011

Prezentace Regionu Jižní Asie, Krátké souhrnné představení regionu, Příchod Dona Boska a růst jeho charismatu, Salesiánská přítomnost, Nejvýznačnější charismatické iniciativy, Některé výzvy, Jsem stále s vámi

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 402 Projekt animácie a riadenia hlavného predstaveného a jeho rady na šesťročie 2008 – 2014

Pascual Chávez V. 08.06.2011

PRIORITY KONGREGÁCIE NA ŠESŤROČIE 2008 – 2014, 1. NÁVRAT K DONOVI BOSCOVI, ABY SME ZNOVU ZAČALI OD NEHO 2. NALIEHAVOSŤ EVANJELIZÁCIE A NEVYHNUTNOSŤ POVOLÁVAŤ 3. JEDNODUCHOSŤ ŽIVOTA A NOVÉ HORIZONTY

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 410 SPIRITUALITA A POSLANIE - Učeníci a apoštoli Zmŕtvychvstalého

Pascual Chávez V. 16.06.2011

List hlavného predstaveného z apríla 2011 má takúto štruktúru: 1. VEĽKONOČNÝ PÔVOD POSLANIA; 2. EXISTENCIÁLNY DYNAMIZMUS POSLANIA; 3. SPÔSOB USKUTOČŇOVANIA POSLANIA; 4. HLBOKÁ MYSTIKA POSLANIA;ZÁVER

stiahnúť: PDF Viac info...

ACG 411 Inkulturácia saleziánskej charizmy

Pascual Chávez V. 12.12.2011

List hlavného predstaveného z augusta 2011 má nasledujúcu štruktúru: 1. „Zákon každej evanjelizácie“ 2. Zmena kultúrnych paradigiem 3. Prvotná Cirkev – vzor a norma inkulturovanej evanjelizácie 4. S pohľadom upretým na dona Bosca

stiahnúť: PDF Viac info...

CHARTA CHARIZMATICKEJ IDENTITY saleziánskej rodiny dona Bosca

Pascual Chávez V. 06.02.2012

V tejto tretej Charte, ktorá zahŕňa a dopĺňa dve predchádzajúce Charty, sa opisuje charizmatická identita saleziánskej rodiny, čiže všetko to, čo sa vzťahuje na poslanie, na ducha, na vzťahy, na formáciu, na metódy výchovy a evanjelizácie. Obsah:…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

Heslo na rok 2013: Prostredníctvom pedagogiky dobroty ponúkame mladým – ako don Bosco vychovávateľ –

Pascual Chávez V. 27.02.2013

Cieľom Hesla 2013 je prehĺbiť poznanie výchovnej ponuky dona Bosca. Chce nás priblížiť k donovi Boscovi vychovávateľovi. Štruktúra dokumentu: ZNOVU OBJAVIŤ PREVENTÍVNY SYSTÉM 1. Opäť klásť dôraz na zásadu „statočný občan – dobrý kresťan“. 2.…

stiahnúť: PDF RTF Viac info...

ACG 414 MÁRIA, NEPOŠKVRNENÁ POMOCNICA, Matka a Učiteľka dona Bosca

Pascual Chávez V. 01.03.2013

List hlavného predstaveného z augusta 2012 má nasledujúcu štruktúru: Mária, Nepoškvrnená Pomocnica, v živote svätého Jána Bosca 2. Mária, Nepoškvrnená Pomocnica, v súčasnej Saleziánskej kongregácii 3. Mária, vzor viery, nádeje a lásky 4.…

stiahnúť: PDF Viac info...
comments powered by Disqus