Saleziánska pastorácia mládeže

Máme pred sebou bohatý súhrnný pohľad na saleziánske pastoračné dedič tvo, osvetľovaný magistériom Cirkvi ako odpoveďou na výzvy dnešnej doby. Je organickou syntézou a empaticky vníma históriu mladých, ktorá na hádza v Kristovi svoj zdroj. Je syntézou, ktorá si stále viac uvedomuje svoje charizmatické dedičstvo a svoju pastoračnú identitu. Je príručkou, ktorú VPK prijíma ako dar a zodpovednosť. Ona ho pretlmočí do SVPP, a ten dá každému prostrediu a dielu jasnú evanjelizačnú a výchovnú ponuku, ktorá sleduje spoločné projektové línie saleziánskej ponuky súčasnosti. „Základná koncepcia“ je nástrojom oddelenia pastorácie mládeže na osvetlenie a orientáciu pastoračnej cesty každej provinciálnej a miestnej VPK a na sprevádzanie pastoračnej činnosti každého provinciálneho delegáta a miestnych zodpovedných za pastoráciu mládeže spolu s ich tímami. Je pomocou pre formovanie všetkých, ktorí sú spoluzodpovední za saleziánske poslanie – saleziánov, vychovávateľov a vychovávateliek. Fabio Attard


comments powered by Disqus