Don Bosco - vychovávateľ

V slovenskom prostredí najkompletnejšie predstavenie preventívneho systému z pera dlhoročného provinciála saleziánov. Nosnou témou sú piliere preventívneho systému ako i jeho možná aplikacia na rodinu i súčasnú dobu. I keď dielo vzniklo koncom 80. rokov je stale aktuálne...


comments powered by Disqus